Bell Schedules

Elementary School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Classes Begin 7:35 AM 2:45 PM 430 min
Headstart-2nd Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
3rd-5th Lunch 10:20 AM 10:50 AM 30 min
Dismisal 2:45 PM
Middle School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Entry Bell 7:35 AM
Period 1 7:35 AM 9:15 AM 100 min
Period 2 9:15 AM 10:55 AM 100 min
Lunch 10:55 AM 11:25 AM 30 min
Period 3 11:25 AM 1:05 PM 100 min
Period 4 1:05 PM 2:45 PM 100 min
Dismissal 2:45 PM
High School Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Entry Bell 7:35 AM
Period 1 7:35 AM 9:05 AM 90 min
Period 2 9:07 AM 10:37 AM 90 min
DES 10:39 AM 11:09 AM 30 min
Lunch 11:09 AM 11:39 AM 30 min
Period 3 11:45 AM 1:12 PM 87 min
Period 4 1:14 PM 2:45 PM 91 min
Dismissal 2:45 PM